2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Wątpliwości prawne dotyczące hospitalizacji psychiatrycznej pacjentki całkowicie ubezwłasnowolnionej – opis przypadku

Maciej Wójcik1, Beata Trędzbor1, Krzysztof Kucia1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 67–69
Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie całkowite, zgoda na hospitalizację psychiatryczną
Streszczenie

Cel. Przedstawienie wątpliwości dotyczących legalności zgody na hospitalizację psychiatryczną wyrażonej przez pacjentkę całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Przypadek. Pacjentkę 38-letnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną, przywieziono do izby przyjęć z powodu przemocy fi zycznej ze strony ojca i jednocześnie jej opiekuna prawnego. Pacjentka w 1998 roku wystąpiła do sądu o zmianę opiekuna prawnego, jednak sprawy nie rozpatrzono. Wobec powstałych wątpliwości zwrócono się do sądu rodzinnego w celu ustalenia legalności przyjęcia pacjentki do oddziału psychiatrycznego. Postępowanie wskazało na szereg nieprawidłowości.
Komentarz. Ubezwłasnowolnienie całkowite nie zawsze służy obronie interesów pacjenta. Niedostateczny system kontroli opiekunów może być źródłem nadużyć.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Wójcik
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii GCM im. prof. L. Giecia SPSK nr 7 SUM
ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice-Ochojec
tel. 32 359 80 11
e-mail: maciejwojcik@hotmail.com