2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Wybrane wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego

Grzegorz Makowicz1, Małgorzata Lusawa1, Renata Poniatowska1, Anatol Dowżenko1
1. Zakład Neuroradiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 51–56
Słowa kluczowe: rozwojowa anomalia żylna, naczyniak jamisty, malformacja tętniczo-żylna, przetoka tętniczo-żylna, teleangiektazja

Streszczenie

Cel. Celem tej pracy jest krótki przegląd patofi zjologii, częstości występowania oraz typowego obrazu radiologicznego anomalii naczyniowych mózgu. W artykule omawiamy: rozwojową anomalię żylną (DVA), naczyniaka jamistego (CM), malformację tętniczo-żylną (AVM), przetokę tętniczo-żylną (AVF) oraz teleangiektazję (CTS).
Poglądy. Obecnie coraz częściej wykrywamy przypadkowo anomalie naczyniowe mózgu. Wynika to ze wzrastającej liczby badań obrazowych głowy. Te wewnątrzczaszkowe zmiany naczyniowe mogą być bezobjawowe i niepowikłane, jednak niektóre z nich zwiększają ryzyko ostrego krwawienia wewnątrzczaszkowego, drgawek lub ogniskowych defi cytów neurologicznych.
Wnioski. Rozwojowe anomalie żylne są obecnie najczęściej wykrywanymi malformacjami naczyniowymi w OUN. Występują one u 0,48‒2,56% osób. Większość DVA i CTS nigdy nie powoduje objawów klinicznych. Pacjenci z malformacją tętniczo-żylną, naczyniakiem jamistym i przetoką tętniczo-żylną mają zwiększone ryzyko krwawienia, drgawek lub ogniskowych defi cytów neurologicznych. Morfologia tych malformacji w badaniach obrazowych może wskazywać na zwiększone ryzyko krwawienia.

Adres do korespondencji:
Dr Grzegorz Makowicz
Zakład Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02‒957 Warszawa