2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Forum World Psychiatry

Problematyka i rozwój konsumenckiej koncepcji zdrowienia

Alan S. Bellack1, Amy Drapalski2
1. Department of Psychiatry, University of Maryland School of Medicine, 737 W. Lombard St., Suite 551, Baltimore, MD 21201
2. VISN 5 Mental Illness Research, Education and Clinical Center, Veterans Affairs Maryland Health Care System, Baltimore, Maryland, MD 21201, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (1): 5–11
Słowa kluczowe: zdrowienie, poważna choroba psychiczna, ruch konsumencki, poczucie własnej skuteczności, model społecznego uczenia się
Streszczenie

Konsumencki model powrotu do zdrowia wywiera coraz większy wpływ na praktykę w dziedzinie zdrowia psychicznego Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i w kilku innych krajach. Przyjęcie tego modelu wynikało jednak raczej z decyzji politycznych niż z empirycznych, naukowych dowodów trafności owego modelu lub jego wartości dla świadczeń leczniczych. Konstrukt powrotu do zdrowia jest słabo zdefiniowany, a do niedawna nie było rzetelnej i trafnej metody pomiaru, na której można by oprzeć program badawczy. Opracowaliśmy empiryczną metodę pomiaru, która dobrze nadaje się do celów badawczych, a jednocześnie ma zastosowania kliniczne: Maryland Assessment of Recovery in Serious Mental Illness (MARS, skala Maryland do oceny powrotu do zdrowia w poważnych chorobach psychicznych). Krótko opisujemy skalę MARS i przedstawiamy wstępne dane wskazujące, że powrót do zdrowia nie jest po prostu produktem ubocznym tradycyjnych wymiarów wyników leczenia, lecz wydaje się odrębnym konstruktem, który może mieć istotne implikacje dla naszego rozumienia konsumentów z poważną chorobą psychiczną i dla oceny wyników uzyskanych w programach leczenia.