2013 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Stopień akceptacji choroby, przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem wśród pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa

Paweł Zielazny1, Przemysław Biedrowski2, Małgorzata Lezner2, Barbara Uzdrowska4, Aneta Błaszczyk4, Marzena Zarzeczna-Baran3
1. Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2. Oddział Neurochirurgii, Pomorskie Centrum Traumatologii, Gdańsk
3. Zakład Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
4. brak afiliacji
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (4): 251-258
Słowa kluczowe: ból, akceptacja choroby, kontrola bólu, radzenie sobie z bólem, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Streszczenie

Cel. Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa (spondyloartroza) są poważnym problemem medycznym, psychologicznym i społecznym. Podstawowym objawem zwyrodnienia kręgosłupa jest ból, który wpływa na poziom akceptacji choroby oraz poziom kontroli bólu i strategie radzenia sobie z bólem. Celem badania było rozpoznanie oceny stopnia akceptacji choroby, oceny przekonań na temat kontroli bólu oraz strategu radzenia sobie z bólem wśród pacjentów zakwalifikowanych do planowego zabiegu z powodu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Metoda. Badaniem objęto 60 pacjentów Oddziału Neurochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatołogii w Gdańsku. W badaniu wykorzystano następujące skałę: „Skała akceptacji choroby" (AIS), „Kwestionariusz przekonań na temat kontroli bólu" (BPCQ), „Kwestionariusz strategu radzenia sobie z bólem " (CSQ).
Wyniki. Najwięcej osób badanych ujawniało przeciętną akceptację choroby. Najliczniejsza grupa badanych pacjentów uważa, że na odczuwany przez nich ból wpływ ma przede wszystkim personel medyczny. Strategiami radzenia sobie z bólem stosowanymi przez badanych najczęściej były modlitwa i pokładanie nadziei, a także deklaracje radzenia sobie. Badanie nie wykazało istotnego związku pomiędzy poziomem akceptacji choroby a umiejscowieniem kontroli bólu i strategiami radzenia sobie z bólem. Badanie ujawniło niełiczne powiązania pomiędzy strategiami radzenia sobie z bólem a cechami demograficznymi.
Wnioski. Sposób reagowania na ból ma subiektywne konsekwencje, np. decyduje o podjęciu lub odwlekaniu leczenia, o poddaniu się zabiegom czy rehabilitacji. Dlatego ważne są dalsze badania subiektywnych odczuć pacjentów.

Adres do korespondencji:
mgr Paweł Zielazny
Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
e-mail: pawelz@gumed.edu.pl