1992 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 1

Badania

Analiza porównawcza wyników badań przy pomocy skali Overalla i skali Jaroszyńskiego w kolejnych dziesięciu rzutach schizofrenii paranoidalnej

Janusz Perzyński1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 55-57
Słowa kluczowe: schizofrenia, skala Overalla, skala Jaroszyńskiego

Streszczenie

Podjęto próbę oceny dynamiki schizofrenii paranoidalnej przy pomocy skali oceny stanu psychicznego wg Overalla (BPRS) i skali oceny ilościowej zespołu paranoidalnego wg Jaroszyńskiego. Badaniom poddano 18 chorych podczas kolejnych dziesięciu hospitalizacji. Porównano wyniki skalowań przeprowadzonych na początku i przy zakończeniu każdego leczenia klinicznego. Stwierdzono, że w okresach początkowych kolejnych rzutów psychozy stopniowo obniżał się poziom psychopatologii mierzonej skalą Overalla, podczas gdy natężenie zespołu paranoidalnego oceniane przy pomocy skali Jaroszyńskiego nie ulegało zmianie. Pomiary wykonane przy zakończeniu hospitalizacji zarejestrowały w przypadku obu skal tendencję do niewielkiego wzrostu poziomu psychopatologii.

Adres do korespondencji:
Doc Janusz Perzyński, Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin