1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Choroby nerwowo-mięśniowe

Dystrofle mięśniowe postępujące

IRENA HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ1
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 117-124
Słowa kluczowe: dystrofie mięśniowe postępujące, klasyfikacja, klinika

Streszczenie

Po przedstawieniu uproszczonego podziału dystrofii omówiono w wykładzie bardziej szczegółowo dystrofię Duchenne'a wraz z oceną wartości badań laboratoryjnych: emg, ekg, biopsji mięśniowej, radiologii i badań biochemicznych. Podano też charakterystyczne cechy dystrofii typu Beckera i postaci pośredniej. W końcu wspomniano o obecnych próbach leczenia dystrofii mięśniowej (red).

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Klinika Neurologiczna AM, ul. Banacha LA, 02-097 Warszawa