1992 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 2

Otępienia o różnej etiologii

Kliniczne rozpoznawanie i różnicowanie zespołu otępienia wielozawałowego i otępienia typu alzheimerowskiego

ELŻBIETA JURA1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 89-94
Słowa kluczowe: otępienie typu Alzheimera, otępienie wielozawałowe, różnicowanie

Streszczenie

W wykładzie przedstawiono sposób przeprowadzenia diagnostyki różnicowej między otępieniem typu Alzheimera i otępieniem wielozawałowym. Podstawę różnicowania stanowią dane anamnestyczne, stan neurologiczny, badanie CT mózgu, ocena dynamiki choroby i wyniki wybranych badań psychologicznych. Tekst pracy oparto na omówieniu własnego materiału.(red.)

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Jura, Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN, Al. Sobieskiego 119, 02-957 Warszawa