Archiwum 1992–2013

1992, tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Klasyfikacja alkoholizmu wg Cloningera

Bogusław Habrat
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 155-160

Opisano mało znany w Polsce, ale dość powszechnie stosowany na świecie podział alkoholizmu wg Cloningera. Podział ten bazuje na etiologii uzależnienia od alkoholu, uwzględnia czynniki genetyczne, predysponujące czynniki osobowościowe, anomalie neuroprzekaźnictwa, początek uzależnienia oraz dane kliniczne (przebieg i obraz kliniczny).

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Występowanie alkoholizmu typu 1 i typu 2 wg Cloningera u osób uzależnionych od alkoholu

Bogusław Habrat, LIDIA CHACHAJ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 161-164

Autorzy zbadali 100 osób uzależnionych od alkoholu (50 hospitalizowanych i 50 leczonych ambulatoryjnie) i stwierdzili, że 1/3 z nich spełnia kryteria alkoholizmu typu 1, a 2/3 – alkoholizmu typu 2 wg Cloningera. U pacjentów szpitalnych typ 1 alkoholizmu był rzadki (18%), natomiast wśród osób leczonych ambulatoryjnie występował niemal w połowie przypadków (48%). Autorzy opisują implikacje tego zjawiska.

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Aktywność niektórych enzymów metabolizujących aminy biogenne w 1 i 2 typie alkoholizmu wg Cloningera

ANDRZEJ BIDZIŃSKI, Bogusław Habrat, MIROSŁAWA HAUPTMANN, ANNA RODE
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 165-168

U 32 osób uzależnionych od alkoholu (25 mężczyzn i 7 kobiet) wykonano oznaczenia aktywności płytkowej monoaminooksydazy (MAO), osoczowej b-hydroksylazy dopaminy (DBH) i kinetycznych parametrów krwinkowego transportu choliny. Jedynym parametrem znamiennie różnicującym grupę uzależnionych od grupy osób zdrowych była obniżona u osób uzależnionych aktywność MAO. Dotyczyło to zarówno mężczyzn, jak i kobiet i nie różnicowało Cloningerowskich typów uzależnienia 1 i 2. Oba typy uzależnienia różnicował natomiast iloraz aktywności MAO/DBH – znamiennie wyższy w grupie osób z uzależnieniem typu 1.

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Rola alkoholizmu rodzinnego i cech osobowości aleksytymicznej

Janusz Rybakowski, MARCIN ZIÓŁKOWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 169-175

Autorzy podsumowują wyniki badań dotyczących roli czynników genetycznych i osobowości aleksytymicznej w patogenezie uzależnienia od alkoholu. Na podstawie swoich badań dochodzą do wniosku, że oba te czynniki występują niezależnie od siebie. (red.)

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Farmakoterapia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Bogusław Habrat
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 199-206

Artykuł omawia współczesne metody leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Opisuje typowe postępowanie tzw. detoksykacyjne (klometiazolem i benzodiazepinami), jak i leczenie lekami o selektywnym wpływie na neuroprzekaźnictwo oraz nowe terapie „niekonwencjonalne". (red.)

Badania

Następstwa psychiatryczne ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę prokainową

Aleksander Araszkiewicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1

Ostra niealergiczna reakcja na penicylinę prokainową (onrnpp) określana mianem zespołu Hoigné, jest zespołem krótkotrwałych zaburzeń psychicznych. Powszechnie uważa się, że przebycie tej reakcji nie powoduje żadnych odległych następstw. Autor przedstawił wyniki obserwacji klinicznej i badań u 47 osób, które były leczone z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych od chwili przebycia onrnpp. Stwierdzono, że przebycie onrnpp z charakterystycznym śmiertelnym lękiem (doom anxiety) może prowadzić do powstania przewlekłych psychogennych zespołów czynnościowych, najczęściej o obrazie lękowym i hipochondrycznym. Wykluczono organiczne przyczyny choroby. Patomechanizm powstania przewlekłych zaburzeń po onrnpp autor tłumaczy koncepcjami teorii uczenia się. U połowy badanych stwierdzono swoiste „'podłoże"' osobowościowe, na którym rozwinął się proces nerwicowy.

Confinia

AIDS - nowe wyzwanie, stare problemy

TADEUSZ NASIEROWSKI
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 225-232

W eseju tym autor przedstawia współczesne problemy związane z AIDS na tle doświadczeń historycznych z wielkimi epidemiami przeszłości, których wystąpieniu towarzyszyły różne postawy moralne, reakcje społeczne i praktyki medyczne. Jest to skrócona wersja tekstu z książki o tym samym tytule. (red.)