1992 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 1, zeszyt 3

Z diagnostyki i leczenia alkoholizmu

Aktywność niektórych enzymów metabolizujących aminy biogenne w 1 i 2 typie alkoholizmu wg Cloningera

ANDRZEJ BIDZIŃSKI1, Bogusław Habrat2, MIROSŁAWA HAUPTMANN1, ANNA RODE1
1. Zakładu Biochemii IPiN w Warszawie
2. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 1, 165-168
Słowa kluczowe: klasyfikacja alkoholizmu, MAO, DBR

Streszczenie

U 32 osób uzależnionych od alkoholu (25 mężczyzn i 7 kobiet) wykonano oznaczenia aktywności płytkowej monoaminooksydazy (MAO), osoczowej b-hydroksylazy dopaminy (DBH) i kinetycznych parametrów krwinkowego transportu choliny. Jedynym parametrem znamiennie różnicującym grupę uzależnionych od grupy osób zdrowych była obniżona u osób uzależnionych aktywność MAO. Dotyczyło to zarówno mężczyzn, jak i kobiet i nie różnicowało Cloningerowskich typów uzależnienia 1 i 2. Oba typy uzależnienia różnicował natomiast iloraz aktywności MAO/DBH – znamiennie wyższy w grupie osób z uzależnieniem typu 1.

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Bidziński, Zakład Biochemii IPiN, 02-957 Warszawa, Al. Sobieskiego 9