1993 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Wybrane zagadnienia z etiologii i patogenezy zaburzeń odżywiania się

KATARZYNA WŁODARCZYK-BISAGA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1992, 2, 59-72
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania się, czynniki indywidualne, rodzina, czynniki społeczno-kulturowe

Streszczenie

Opisano przegląd koncepcji etiologicznych zarówno jadłowstrętu psychicznego jak i bulimia nervosa. Przedstawione teorie uwzględniają wpływ czynników indywidualnych psychologicznych, rodzinnych i społeczno-kulturowych na powstanie i przebieg zaburzeń odżywiania się.

Adres do korespondencji:
Katarzyna Włodarczyk-Bisaga,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
AL Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa