1993 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 2

Zespoły otępienne

Poziom witaminy B 12 i kwasu foliowego w surowicy krwi u osób powyżej 65 roku życia

MARIA BARCIKOWSKA1,2, KRZYSZTOF CZYŻEWSKI1, ANNA PFEFFER1,2, TERESA ZAWITKOWSKA3
1. Kliniki Neurologicznej AM w Warszawie
2. Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
3. Zakładu Medycyny Nuklearnej AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii. 1993, 2, 141-144
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, otępienie wielozawałowe, witamina B12, kwas foliowy

Streszczenie

Zbadano poziom witaminy B12 i kwasu foliowego w surowicy krwi 25 osób z prawdopo-dobną chorobą Alzheimera, 33 osób z otępieniem wielozawałowym i 27 osób po 65 roku życia, bez zmian otępiennych. Jedynie u 2 pacjentów (8%) z chorobą Alzheimera stwier-dzono obniżenie poziomu kobalaminy w surowicy. Średnie wartości poziomów obu wi-tamin w grupie alzheimerowskiej i kontrolnej były podobne, a roczne leczenie substytu-cyjne 2 osób z niskim poziomem B12 nie przyniosło efektu. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Barcikowska,
Klinika Neurologiczna AM,
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa