1993 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 3

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Zaburzone postawy i zachowania wobec odżywiania wśród uczniów szkół licealnych, studentek oraz robotnic

KATARZYNA WŁODARCZYK-BISAGA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 277-282
Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania się, rozpowszechnienie, czynniki ryzyka

Streszczenie

Przedstawiono trzy badania dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń odżywiania się w naszym kraju. W badaniach wykorzystano dwa powszechnie stosowane kwestionariusze do badania postaw i zachowań wobec odżywiania się – EAT-26 oraz BITE – a także kwestionariusz badający poziom lęku i depresyjności – HAD. Przekrojowe badanie studentek i robotnic wykazało, że częstość zaburzonych postaw i zachowań w badanych grupach wynosiła 4% (w badaniu BITE) oraz 9% (w badaniu EAT-26), przy czym była ona kilkakrotnie wyższa w grupie studentek. Obserwowano, iż zaburzonym postawom i zachowaniom wobec odżywiania się towarzyszył zwiększony poziom lęku i depresyjności, który był znamiennie wyższy w grupie robotnic. Prospektywne badanie nastoletnich uczennic szkół licealnych wykazało, że częstość występowania zaburzonych postaw i zachowań wobec odżywiania się wynosiła 10% (w badaniu EAT-26), a zespołu subklinicznego 2,1% (w badaniu klinicznym). W czasie 10 miesięcznego okresu obserwacji wystąpiła znaczna zmienność dotycząca zarówno postaw i zachowań wobec odżywiania się, jak i przyjętych dla celów badania kategorii diagnostycznych. Nie znaleziono potwierdzenia czynników ryzyka dla wystąpienia zaburzeń odżywiania się opisywanych w literaturze przedmiotu. W grupie nastoletnich uczniów szkół licealnych częstość występowania zaburzonych postaw i zachowa wobec odżywiania wynosiła poniżej 1% (w badaniu EAT-26).

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Włodarczyk-Bisaga, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, IPiN,
AI.Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa.