1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Badania neuropsychologiczne i ruchów oczu w schizofrenii i depresji endogennej

Alina Borkowska1, MARCIN ZIÓŁKOWSKI1, Janusz Rybakowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 461-468
Słowa kluczowe: schizofrenia, choroba afektywna, depresja, neuropsychologia, lateralizacja czynności półkul, ruchy gałek ocznych

Streszczenie

Badania chorych na schizofrenię donoszą o zmianach strukturalnych, zaburzeniach przepływu mózgowego krwi i zaburzeniach metabolizmu w obrębie płatów czołowych, skroniowych i jąder podstawy. Na dysfunkcje ośrodków podkorowych wskazują zaburzenia ruchów oczu podczas śledzenia ruchomego punktu. W schizofrenii stwierdza się także zwiększenie aktywacji lewej półkuli mózgu, natomiast u chorych z depresją zwiększenie aktywacji prawej półkuli.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wybranymi testami neuropsychologicznymi oceniającymi m.in. funkcjonowanie płatów czołowych i badań neurofizjologicznych pozwalających ocenić aktywację półkul mózgu. Badanie przeprowadzono w grupie 20 chorych na schizofrenię. Grupę porównawczą stanowiło 27 chorych na depresję endogenną. Badania wykonano w okresie zaostrzenia objawów chorobowych przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego. Wyniki badań neuropsychologicznych wykazały większy stopień dysfunkcji czołowych obszarów mózgu u chorych ze schizofrenią w porównaniu z chorymi na depresję. Badania neurofizjologiczne wykazały zwiększoną aktywację lewej półkuli mózgu u chorych na schizofrenię oraz zwiększenie aktywacji prawej półkuli u chorych na depresję.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Nurowska,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa