1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Hospitalizacje z powodu schizofrenii hebefrenicznej w Polsce w latach 1983-1992

Krystyna Nurowska1, JOANNA DIDUCH1, Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993,2,469-474
Słowa kluczowe: schizofrenia hebefreniczna, częstość rozpoznawania, zarejestrowana zapadalność

Streszczenie

Na podstawie rutynowej statystyki szpitali psychiatrycznych przeanalizowano częstość rozpoznawania schizofrenii hebefrenicznej u chorych hospitalizowanych po raz pierwszy w ostatnim dziesięcioleciu. Rozpoznawano ją u 0,4% chorych, przy czym zaznaczało się wyraźne zróżnicowanie regionalne. Płeć nie różnicowała częstości rozpoznawania. U 73% chorych choroba rozpoczynała się przed 30 rokiem życia.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Nurowska,
I Klinika Psychiatryczna lPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa