1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Hospitalizacje z powodu schizofrenii paranoidalnej w Polsce w latach 1990-1992: wybrane zmienne epidemiologiczne i socjodemograficzne

Krystyna Nurowska1, JOANNA DIDUCH1, Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 481-487
Słowa kluczowe: schizofrenia paranoidalna, zarejestrowana zapadalność, częstość rozpoznawania, przystosowanie przedchorobowe

Streszczenie

Na podstawie informacji z rutynowej statystyki szpitali psychiatrycznych w Polsce przeanalizowano częstość rozpoznawania schizofrenii paranoidalnej w ostatnich trzech latach. Rozpoznawano ją u 72% osób hospitalizowanych po raz pierwszy z powodu schizofrenii. częstość rozpoznawania wykazała zróżnicowanie regionalne. Zarejestrowana zapadalność na schizofrenię: paranoidalną okazała się wyższa wśród kobiet. Wczesny początek obserwowano częściej u mężczyzn a późny – u kobiet. Pośrednie wskaźniki dowodzą, że przystosowanie przedchorobowe chorych jest gorsze niż w populacji ogólnej.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Nurowska,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa