1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Objawy psychopatologiczne a przystosowanie psychospołeczne przed pierwszym epizodem schizofrenii paranoidalnej

Anna Grzywa1, MARIA CHUCHRA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 455-460
Słowa kluczowe: schizofrenia paranoidalna, przystosowanie przedchorobowe

Streszczenie

Celem pracy było poszukiwanie związku pomiędzy objawami a przystosowaniem psychospołecznym pacjentów przed pierwszym epizodem schizofrenii paranoidalnej. U 72 pacjentów zastosowano Skalę Przystosowania Przedchorobowego (SPP) oraz Skalę Oceny Stanu Psychicznego (BPRS). Stwierdzono, że z zaburzeniami przystosowania, szczególnie w okresie dojrzewania, wiążą się najczęściej takie objawy jak: stępienie uczuciowe, zaburzenie treści myślenia, podejrzliwość, zmanierowanie, napięcie uczuciowe i wrogość. Wynik ten potwierdza przypuszczenie, że zjawisko podatności na zachorowanie uwarunkowane jest rozwojowo.

Adres do korespondencji:
Doc. Anna Grzywa,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Abramowicka 2,20-442 Lublin