1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Narzędzia

Ocena skuteczności treningu prowadzenia rozmowy i rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich u chorych na schizofrenię

Joanna Meder1, JERZY ELBANOWSKI1, MILENA MORAWIEC1, ZOFIA ORZECHOWSKA1, ZOFIA PAKUŁA1, Maryla Sawicka1, OLSZYNA WACHOWIAK1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 423-430
Słowa kluczowe: schizofrenia, treningi umiejętności społecznych, funkcjonowanie społecznej, sprawność społeczna

Streszczenie

U większości chorych na schizofrenię obserwuje się wyraźne deficyty w funkcjonowaniu społecznym, przyczyniające się – obok samej choroby – do izolacji chorego. Deficyty te wiążą się najczęściej z prostymi czynnościami życiowymi. Te przesłanki odegrały istotną rolę w rozwoju treningu, którego celem jest wyposażenie pacjenta w umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Trening taki prowadzimy w naszym oddziale dziennym od 4 lat, a obecnie chcemy przedstawić wstępne wyniki oceny ich skuteczności w badaniu ankietowym. W grupie 40 chorych na schizofrenię odnotowano wyraźny wzrost umiejętności społecznych. Nie zaobserwowano natomiast bezpośredniego wpływu treningów na poprawę stanu psychicznego pacjentów.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Meder, Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 03-957 Warszawa.