1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Próba oceny dynamiki składowych zespołu paranoidalnego według skali Jaroszyńskiego w kolejnych dziesięciu rzutach schizofrenii

Janusz Perzyński1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 439-442
Słowa kluczowe: schizofrenia, zespół paranoidalny, skala Jaroszyńskiego

Streszczenie

Podjęto próbę oceny dynamiki składowych zespołu paranoidalnego określonych przez skalę Jaroszyńskiego. Badaniom poddano 18 chorych na schizofrenię podczas kolejnych dziesięciu hospitalizacji. Stwierdzono zmiany w dynamice poszczególnych objawów, których nie rejestrowały wcześniejsze analizy poświęcone ocenom całościowym zespołu paranoidalnego.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin