1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Psychometryczna weryfikacja tzw. defektu schizofrenicznego w świetle koncepcji objawów negatywnych i pozytywnych schizofrenii

MARIA LINKA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 489-498
Słowa kluczowe: schizofrenia, objawy negatywne, defekt schizofreniczny, EEG, test hamowania deksametazonem

Streszczenie

W celu określenia, czym w świetle koncepcji rozróżnienia objawów negatywnych i pozytywnych może być tzw. „defekt schizofreniczny", zbadano 53 chorych z rozpoznaniem zweryfikowanym przy pomocy DSM-III-R. Wykorzystano skale kliniczne (BPRS, skalę depresji wg Hamiltona oraz skale objawów negatywnych [SANS] i pozytywnych [SAPS] wg Andreasen), informacje z badania klinicznego oraz wskaźniki z badania EEG i test hamowania deksametazonem. Analiza wyników pozwala autorce na powiązanie "defektu" z negatywnym wymiarem choroby oraz na wskazanie pewnych zależności pomiędzy objawami negatywnymi a niektórymi z analizowanych zmiennych klinicznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Maria Linka, Katedra i Klinika Psychiatrii A.M.,
ul. Kurpińskiego 19,85-096 Bydgoszcz