1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Wpływ pracy z rodzinami na przebieg choroby i funkcjonowanie społeczne pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami schizofrenicznymi

KATARZYNA MUSKAT1, MAŁGORZATA BACIA-OTTO1, ALEKSANDRA KÜHN-DYMECKA1, Jacek Wciórka1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 443-453
Słowa kluczowe: schizofrenia, praca z rodzinami, przebieg choroby, przystosowanie społeczne

Streszczenie

W opracowaniu porównano przebieg choroby i funkcjonowanie życiowe pacjentów z przewlekłymi zespołami schizofrenicznymi w czterech, wydzielonych ze względu na czas trwania i systematyczność współpracy z ich rodzinami, grupach. Spośród analizowanych zmiennych praca z rodzinami miała wpływ na: czas trwania hospitalizacji w oddziale dziennym (wydłużenie), dynamikę objawów wytwórczych, krytycyzm wobec choroby (wzrost) i liczbę rehospitalizacji po zakończeniu analizowanego pobytu w szpitalu (mniejsza). W zakresie funkcjonowania społecznego stwierdzono związek między współpracą z rodziną a wzrostem samodzielności życiowej pacjentów, rozszerzeniem i pogłębieniem ich kontaktów z ludźmi.

Adres do korespondencji:
Mgr Katarzyna Muskat, Ośrodek Terapeutyczny, l Klinika Psychiatryczna IPiN,
ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa.