1993 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 2, zeszyt 4

Badania

Zaburzenia językowe w schizofrenii paranoidalnej

Andrzej Czernikiewicz1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 431-439
Słowa kluczowe: schizofrenia paranoidalna, zaburzenia językowe, formalne zaburzenia myślenia, skala TLC

Streszczenie

Celem weryfikacji hipotezy, iż osoby cierpiące na schizofrenię paranoidalną prezentują często zaburzenia językowe, przeanalizowano wypowiedzi 60 chorych (30 osób z postacią podprzewlekłą i 30 osób z postacią przewlekłą). Do analizy lingwistycznej wykorzystano skalę TLC wg Andreasen. U badanych osób stwierdzono wysoki poziom patologii językowej w okresie ostrym psychozy, natomiast na początku remisji badania przejawia i umiarkowane zaburzenia językowe. Wykazano większe nasilenie „pozytywnych" zaburzeń językowych i „luźnych skojarzeń" w grupie chorych przewlekle, natomiast nie znaleziono związku pomiędzy poziomem „negatywnej" patologii językowej a przewlekłością schizofrenii paranoidalnej.

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Czernikiewicz,
ul. Królowej Jadwigi 9/30, 20-282 Lublin