1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Lęk w zaburzeniach nerwicowych: perspektywa kliniczna

MARIA SIWIAK-KOBAYASHI1
1. Kliniki Nerwic IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 53-59
Słowa kluczowe: lęk, nerwica, zaburzenia nerwicowe, problemy kliniczne, klasyfikacja

Streszczenie

Autorka analizuje występowanie lęku w zaburzeniach nerwicowych polemizując ze stanowiskiem rugującym pojęcie „nerwica" z nowszych klasyfikacji zaburzeń psychicznych. W jej opinii, stanowisko takie budzi wątpliwości i prowadzi do trudności interpretacyjnych. Podkreśla, że współczesny stan wiedzy psychiatrycznej, psychologicznej i neurofizjologicznej pozwala na potwierdzenie dawnego założenia, że emocje negatywne, a zwłaszcza lęk, odgrywają główną rolę w patogenezie zaburzeń nerwicowych. Poszczególne ich podgrupy różnią się między sobą stopniem nasilenia i dominującą formą reakcji lękowych. Wypływają z tego określone implikacje terapeutyczne. (red.)

Adres do korespondencji:
Doc. Maria Siwiak Kobayashi,
Klinika Nerwic IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957