1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Zagadnienia organizacyjne

Oddziały dzienne jako alternatywa hospitalizacji dla różnych grup chorych psychicznie

ZUZANNA KONIECZYŃSKA1
1. III Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 97-108
Słowa kluczowe: oddziały dzienne, skuteczność

Streszczenie

Opracowanie jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącym oddziałów dziennych w lecznictwie psychiatrycznym. Autorka przedstawia społeczne i historyczne przesłanki wyodrębnienia takich oddziałów oraz ich rozpowszechnienie na świecie i w Polsce. Omawia też współczesne poglądy i wyniki badań na temat zadań wyznaczanych oddziałom dziennym oraz skuteczności ich realizacji. Podkreśla, że oddziały dzienne traktowane są najczęściej, jako alternatywa dla hospitalizacji całodobowej i przedstawia ich wykorzystanie w leczeniu chorych z zaburzeniami psychicznymi, dzieci i młodzieży, osób uzależnionych od alkoholu i chorych geriatrycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Zuzanna Konieczyńska,
Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-927 Warszawa.