1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Psychofizjologiczny wymiar lęku

MAGDALENA ŚLÓSARSKA1, MAGDALENA WÓJCIK1
1. Pracowni Psychofizjologii II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 13-18
Słowa kluczowe: lęk, psychofizjologia, podejście systemowe

Streszczenie

Na tle klinicznego ujęcia lęku autorki opisują najważniejsze właściwości jego wymiaru psychofizjologicznego – metody badania, indywidualny charakter wzorca reakcji lękowej. Wskazują następnie na wzajemne zależności między subiektywnym doświadczeniem lęku, zachowaniem lękowym oraz towarzyszącej im reakcji fizjologicznej i proponują systemowe podejście do analizy tego zagadnienia. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Ślósarska,
Pracownia Psychofizjologii II Kliniki Psychiatrycznej IPiN.
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.