1994 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 1

Lęk

Wybrane wiadomości o triazolobenzodiazepinach

Marek Jarema1
1. III Kliniki Psychiatrii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 69-76
Słowa kluczowe: leki anksjolityczne, triazolobenzodiazepiny

Streszczenie

Triazolobenzodiazepiny (TBDZ) należą do anksjolityków z grupy benzodiazepin (BDZ). Obecność pierścienia triazolowego powoduje pewne różnice w ich działaniu w stosunku do tradycyjnych BDZ: stosunkowo krótki okres działania oraz właściwości przeciwdepresyjne i skuteczność w łagodzeniu objawów napadów paniki. Budowa chemiczna TBDZ powoduje, że przy ich rozkładzie nie tworzą się aktywne metabolity. Dzięki temu leki działają krócej i nie kumulują się. Prawdopodobnie efekt przeciwdepresyjny związany jest z wpływem TBDZ nie tylko na układ GABA. Ich korzystne działanie w depresji dotyczy zarówno wpływu na podstawowe objawy depresji, słabszego niż leków przeciwdepresyjnych, oraz efektu anksjolitycznego i łagodzenia objawów drugorzędowych. Spośród TBDZ, alprazolam jest jedynym trankwilizatorem zalecanym w leczeniu napadów paniki. Inne leki z tej grupy, estazolam i triazolam, są głównie lekami nasennymi. Triazolam jest rzadko stosowany ze względu na występowanie ubocznych objawów psychicznych i następowej amnezji.

Adres do korespondencji:
Doc. Marek Jarema,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa.