1994 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 2

Choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Urazy kręgosłupa i rdzenia w odcinku szyjnym – zmiany w mielografii i w obrazie MRI

ELŻBIETA WOŹNIAK1, JANUSZ BRONARSKI1
1. Stołecznego Zespołu Rehabilitacji w Konstancinie i Pracowni Rezonansu Magnetycznego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 189-196
Słowa kluczowe: uraz kręgosłupa i rdzenia kręgowego (odcinek szyjny), diagnostyka, mielografia, MRI

Streszczenie

Pojawienie się w Polsce pierwszych aparatów diagnostycznych wykorzystujących zjawisko rezonansu magnetycznego stwarza nowe możliwości coraz doskonalszej diagnostyki. Metoda ta ze swoimi zaletami (nieinwazyjnością, dużą rozdzielczością obrazowania) jest użyteczna przede wszystkim w diagnostyce schorzeń DUN (choroby nowotworowe, krwiaki i inne), w tym również rdzenia kręgowego. Po raz pierwszy w sposób bezpośredni można obrazować pourazową patologię rdzenia, zarówno zmiany wczesne jak i późne. Dotychczasowe metody diagnostyczne oparte na badaniu kontrastowym kanału kręgowego takich możliwości nie dają. Nasuwa się, więc, pytanie, jaka jest obecnie wartość mielografii w zestawieniu z badaniem MRI. W pracy, w oparciu o materiał kliniczny Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, podjęto próbę porównania obu tych metod w diagnostyce zmian pourazowych kręgosłupa szyjnego i rdzenia.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Woźniak,
Stołeczne Centrum Rehabilitacji,
ul. Wierzejewskiego 12,
05-510 Konstancin