1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Zagadnienia psychiatrii dzieci i młodzieży koncepcje

Czy możliwa jest realizacja systemowej koncepcji stacjonarnej instytucji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży? Podsumowanie doświadczeń własnych

KAZIMIERZ PIETRUSZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 391-396
Słowa kluczowe: psychiatria młodzieżowa, podejście systemowe, leczenie stacjonarne

Streszczenie

Na podstawie własnego doświadczenia klinicznego z wprowadzaniem terapii systemowej w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla młodzieży oraz na podstawie danych z literatury przedmiotu autor dokonuje rozróżnienia między konstruktywistyczną a holistyczną koncepcją systemową stacjonarnej instytucji psychiatrycznej. Tylko tę drugą koncepcję można realizować w ostrym oddziale przyjęciowym spełniającym zadania rejonowe.

Adres do korespondencji:
Dr Kazimierz Pietruszewski,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 a,
31-501 Kraków