1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Opinie pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach-Międzyrzeczu oraz Kliniki Psychiatrii i Szpitala Psychiatrycznego we Wrocławiu na temat przymusu w psychiatrii

MONIKA KANTORSKA1, MARIA JAŃSKA-SKOMOROWSKA1, PIOTR BARANOWSKI1, MONIKA SZCZYRBOWSKA1, JANUSZ MORASIEWICZ1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 469-477
Słowa kluczowe: przymus w psychiatrii, ustawowa regulacja prawna, opinie pacjentów szpitali psychiatrycznych

Streszczenie

Praca przedstawia poglądy pacjentów na temat przymusu w psychiatrii, wyrażone w odpowiedziach na ankietę sporządzoną w oparciu o projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z maja 1993 r. Wypowiedzi chorych analizowano pod kątem ich zgodności z rozwiązaniami przewidywanymi w projekcie ustawy. Wyodrębniono grupy ankietowanych, prezentujących poglądy radykalne lub liberalne oraz zwolenników medycznej lub prawno-administracyjnej procedury postępowania z pacjentem przyjętym i leczonym w szpitalu bez zgody. Pacjenci szpitali psychiatrycznych uznają potrzebę poszerzenia wskazań dla zastosowania przymusu w psychiatrii w porównaniu z przewidywanymi w projekcie ustawy oraz opowiadają się za medycznym modelem opieki psychiatrycznej, akceptując stosowane dotąd, tradycyjne rozwiązania.

Adres do korespondencji:
Lek. Monika Kantorska,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrodaw.