1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Zagadnienia psychiatrii dzieci i młodzieży koncepcje

Pacjent młodzieżowy jako członek rodziny

MAGDA MAŁKIEWICZ-BORKOWSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 397-399
Słowa kluczowe: wiek młodzieżowy, pacjent młodzieżowy, system rodzinny, podejście systemowe

Streszczenie

Adolescencja, jako jedna z faz cyklu życiowego rodziny wymaga realizowania przez wszystkich członków systemu rodzinnego specyficznych zadań rozwojowych. Trudności w ich realizacji zwiększają niebezpieczeństwo pojawienia się symptomów chorobowych lub zachowań objawowych u dziecka w wieku dorastania. Można wyodrębnić kilka ich specyficznych funkcji, zależnych od charakterystyki rodziny, często bez związku z rozpoznaniem psychiatrycznym. W trudnej sytuacji choroby psychicznej adolescenta rodzina radzi sobie zgodnie ze swą wcześniejszą charakterystyką. Istotne znaczenie mają także pozarodzinne elementy systemu wielorakiego osadzenia pacjenta młodzieżowego.

Adres do korespondencji:
Mgr Magda Małkiewicz-Borkowska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa