1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Przymus w psychiatrii – punkty widzenia

PIOTR BARANOWSKI1, JANUSZ MORASIEWICZ1, MARIA JAŃSKA-SKOMOROWSKA1, MONIKA KANTORSKA1, MONIKA SZCZYRBOWSKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 497-510
Słowa kluczowe: przymus w psychiatrii, ustawowa regulacja prawna, opinie pacjentów, opinie pracowników, opinie studentów medycyny

Streszczenie

Praca zestawia poglądy personelu i pacjentów szpitali psychiatrycznych oraz studentów VI roku medycyny na temat przymusu w psychiatrii. Opinie zebrano przy pomocy ankiety, sporządzonej w oparciu o projekt ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z maja 1993 r. Odpowiedzi przeanalizowano pod kątem zgodności z ustawą, wyodrębniono grupy ankietowanych prezentujących liberalne bądź radykalne poglądy, preferujących medyczny lub prawno-administracyjny model opieki psychiatrycznej. Uzyskane wyniki wykazują dużą zbieżność opinii we wszystkich badanych grupach, medykalizację postaw, potrzebę rozszerzenia wskazań do zastosowania przymusu w psychiatrii poza rozwiązania ustawowe.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Baranowski,
Katedra i Klinika Psychiatrii AM,
ul. Kraszewskiego 25,
50-229 Wrocław