1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Badania

Rozpoznawanie organicznych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – na podstawie badań własnych

Agnieszka Gmitrowicz1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 417-428
Słowa kluczowe: organiczne uszkodzenie OUN, rozpoznawanie

Streszczenie

Autorki podjęły próbę opracowania schematu postępowania przy rozpoznawaniu patologii mózgowej i organicznych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W tym celu przeprowadzona została dwustopniowa weryfikacja różnych wskaźników organicznego uszkodzenia OUN.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8110,
92-218 Łódź