1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Zagadnienia psychiatrii dzieci i młodzieży koncepcje

Zaburzenia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym

HANNA JAKLEWICZ1
1. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 375-381
Słowa kluczowe: autyzm wczesnodziecięcy, zaburzenia mowy

Streszczenie

Autorka przeprowadza analizę zaburzeń mowy u dzieci z wczesną i późną postacią autyzmu dziecięcego. Zaburzenia w rozwoju mowy są specyficzne dla każdej z wyróżnionych postaci autyzmu. Analiza patologii rozwoju mowy sugeruje, że inna jest patogeneza autyzmu w omawianych jego postaciach. Ocena nieprawidłowości w rozwoju mowy ma znaczenie dla diagnozy i prognozowania w autyzmie wczesnodziecięcym.

Adres do korespondencji:
Prof Hanna Jaklewicz,
ul. Ceynowy 3/3,
80-321 Gdańsk-Oliwa