1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Zmiana fazy depresyjnej w maniakalną w toku farmakoterapii depresji u osób z chorobą afektywną dwubiegunową

Iwona Koszewska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 511-5210
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, mania, farmakoterapia, leki przeciwdepresyjne, zmiana faz

Streszczenie

Przedmiotem rozprawy jest zjawisko zmiany fazy z depresyjnej na maniakalną w przebiegu leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Przedmiotem analizy jest 118 epizodów zmiany fazy obserwowanych u 333 chorych leczonych w oddziale chorób afektywnych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Koszewska,
II Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa