1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Badania

Związki między atakami paniki i zaburzeniami panicznymi a innymi zaburzeniami lękowymi u dzieci i młodzieży

Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. II Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 401-407
Słowa kluczowe: dzieci, młodzież, ataki paniki, zaburzenia paniczne, zaburzenia lękowe

Streszczenie

Celem tej pracy było poszukiwanie związków między atakami paniki i zaburzeniem panicznym a pojawieniem się innych zaburzeń lękowych (wg DSM-IV) u 60 osób w okresie rozwojowym (30 dzieci w wieku 5-14 lat oraz 30 młodocianych w wieku 15-18 lat). Z badanymi oraz ich matkami lub opiekunkami przeprowadzono strukturalizowany wywiad, skonstruowany na podstawie kryteriów rozpoznawania ataków paniki oraz zaburzenia panicznego w DSM-IV. Analizowano dokumentację leczniczą badanych pod kątem przyczyn napadów paniki. Uzupełnieniem były badania ich stanu somatycznego, neurologicznego oraz w razie konieczności badania dodatkowe. U 45% badanych, głównie u osób z aktualnie występującym zaburzeniem lękowym uogólnionym, występowały wcześniej ataki paniki (u 26,7%) – w postaci napadowych lęków samoistnych, najczęściej poprzedzonych hiperwentylacją lub w postaci napadowych lęków sytuacyjnych, a także zaburzenia paniczne (u 18,3% badanych). Należy przypuszczać, że istnieją związki między występowaniem zaburzenia panicznego a zaburzeniem lękowym uogólnionym wymagające dalszych badań.

Adres do korespondencji:
Dr Jolanta Rabe-Jabłońska,
II Klinika Psychiatryczna AM,
ul. Czechosłowacka 8110,
92-218 Łódź