1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Leki przeciwpłytkowe we wtórnej profilaktyce udaru mózgowego

Anna Członkowska1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 69-75
Słowa kluczowe: udary mózgu, profilaktyka, aspiryna, tiklopidyna

Streszczenie

Po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu lub przemijającym niedokrwieniu mózgu (TIA) ryzyko wystąpienia ponownego udaru wynosi 20-25% w ciągu 3 lat. Na podstawie metaanalizy wielu badań uważa się, że stosowanie leków zmniejszających aktywność płytek krwi we wtórnej profilaktyce obniża ryzyko incydentów naczyniowych o 25-30%. Skuteczność terapeutyczną we wtórnej profilaktyce udaru potwierdzono tylko dla aspiryny i tiklopidyny. Aspiryna jest najczęściej stosowanym lekiem, jednakże w przypadku nietolerancji aspiryny czy wystąpienia ponownych incydentów naczyniowych w przebiegu leczenia aspiryną, lekiem z wyboru jest tiklopidyna.

Adres do korespondencji:
Prof Anna Członkowska,
Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN,
AI.Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa