1995 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 1

Choroby naczyniowe

Udary mózgu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego i zespołu antyfosfolipidowego

ARLETA KUCZYŃSKA-ZARDZEWIAŁY1
1. Kliniki Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 47-52
Słowa kluczowe: toczeń rumieniowaty, zespół antyfosfolipidowy

Streszczenie

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zapalna choroba tkanki łącznej może obejmować także układ nerwowy (15-80% przypadków). W przebiegu SLE obserwuje się udary mózgu, otępienie wielozawałowe, zaburzenia widzenia, uszkodzenia nerwów czaszkowych, napady padaczkowe, objawy pozapiramidowe, polineuropatie i zaburzenia psychiczne. Do podstawowych patomechanizmów zaburzeń układu nerwowego w SLE należy uszkodzenie naczyń zapoczątkowane przez odkładanie się w ich ścianie kompleksów immunologicznych. U chorych z SLE stwierdza się często obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych, które sprzyjają tworzeniu się zakrzepów tętniczych i żylnych. Rozpoznanie SLE jako przyczyny zaburzeń neurologicznych ma znaczenie rokownicze, gdyż leczenie powoduje w większości przypadków poprawę stanu klinicznego chorych i przedłużenie ich życia.

Adres do korespondencji:
Dr Arieta Kuczyńska-Zardzewiały,
Klinika Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa