1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Badania

Ocena opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych w sprawach szesnastoletnich sprawców zbrodni

LESZEK CISZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 143-148
Słowa kluczowe: nieletni przestępca, opinia sądowo-psychiatryczna

Streszczenie

Autor ocenia i omawia 20 opinii sądowo-psychiatrycznych wydanych w sprawach szesnastoletnich sprawców zbrodni. Szesnastoletni sprawcy poważnych przestępstw, zgodnie z polskim prawem, odpowiadać mogą na podstawie dwóch odmiennych aktów normatywnych, tj. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub kodeksu karnego. Sytuacja taka przyczynia się do powstawania komplikacji i nieprawidłowości w zakresie opiniowania. Celem pracy było wskazanie niektórych z tych nieprawidłowości. Autor, po dokonaniu oceny 20 opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących szesnastoletnich sprawców zbrodni, zwraca uwagę na zbyt długi czas oczekiwania na wydanie opinii, nieodpowiedni skład zespołów opiniujących, ograniczanie zakresu opinii jedynie do kwestii rutynowych dla opiniowania sprawców dorosłych oraz wydawanie opinii przed wcześniejszym poznaniem oceny psychologiczno-pedagogicznej. Zwrócono również uwagę na kontrowersyjne postępowanie sądów, które nie określają zakresu opinii.

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski,
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
05-802 Pruszków,
ul. Partyzantów 2/4