1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Badania

Ogólna charakterystyka pacjentów wobec których stosuje się w szpitalach psychiatrycznych w Polsce środek zabezpieczający. Doniesienie wstępne

LESZEK CISZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 149-156
Słowa kluczowe: szpital psychiatryczny, internacja z powodu zaburzeń psychicznych, środek zabezpieczający

Streszczenie

Badaniem objęto 850 pacjentów, tj. 98% osób wobec których stosowano w szpitalach psychiatrycznych w Polsce, w roku 1994, środek zabezpieczający. Celem badania była charakterystyka tej populacji. Stwierdzono, że grupa ta jest mniej liczna niż w latach poprzednich (60-tych i 70-tych) oraz relatywnie mniejsza niż w niektórych innych krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania). Badanych charakteryzuje, w porównaniu z pozostałymi pacjentami szpitali psychiatrycznych, duże nasilenie niekorzystnych cech kliniczno-psychopatologicznych (m.in. bardzo duży udział osób głęboko zaburzonych psychicznie, wielokrotne uprzednie hospitalizacje, bardzo długi czas detencji w szpitalu). Przejawiają oni także cechy świadczące o znacznej dezadaptacji społecznej (samotność, brak wykształcenia, bierność zawodowa, naruszanie podstawowych norm prawnych).

Adres do korespondencji:
Dr Leszek Ciszewski,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków