1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Zagadnienia psychiatrii sądowej poglądy

Opinia sądowo-psychiatryczna i nieprawidłowości przy jej sporządzaniu

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 105-113
Słowa kluczowe: opinia sądowo-psychiatryczna, biegli psychiatrzy, błędy orzecznicze

Streszczenie

Artykuł omawia zadania i kompetencje biegłych psychiatrów przy sporządzaniu opinii sądowo-psychiatrycznej w postępowaniu karnym, materiały stanowiące podstawę jej wydania, jej formę, treść i rodzaj formułowanych ocen (kategoryczne, prawdopodobne, alternatywne). Zwraca również uwagę na najczęściej powtarzające się błędy przy sporządzaniu opinii.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków