1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Zagadnienia psychiatrii sądowej poglądy

Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczno-pedagogiczne szesnastoletnich i siedemnastoletnich sprawców czynów karalnych. Omówienie regulacji prawnych

LESZEK CISZEWSKI1, Teresa Gordon1, Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 131-136
Słowa kluczowe: : nieletni przestępca, opinia sądowo-psychiatryczna, opinia sądowa psychologiczno-pedagogiczna

Streszczenie

Polskie prawo karne przewiduje, że szesnastoletni sprawcy poważnych przestępstw i siedemnastoletni sprawcy występków mogą, w zależności od decyzji sądu, odpowiadać wg przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub kodeksu karnego. Wydawane na podstawie tych aktów normatywnych ekspertyzy psychiatryczne i psychologiczno-pedagogiczne różnią się wyraźnie co do celu i zakresu oraz wymagają odmiennego przygotowania zawodowego biegłych. W przypadku sprawców szesnastoletnich i siedemnastoletnich zachodzi konieczność sporządzenia obu rodzajów opinii, gdyż dopiero łącznie mogą one dostarczyć sądowi potrzebnych informacji. Autorzy zauważają, że przy obecnym stanie organizacyjnym każda z nich powinna być wydana przez inny zespół biegłych, przy czym ocena psychologiczno-pedagogiczna winna poprzedzać opinię sądowo-psychiatryczną. Zdaniem autorów, w obu tych opiniach, biegli powinni też podjąć najistotniejszy z punktu widzenia art. 9 § 2 i 3 kk problem, a mianowicie, czy poziom dojrzałości psychicznej i społecznej sprawcy jest wystarczający do ponoszenia odpowiedzialności karnej, czy też należy zastosować wobec niego środki wychowawcze lub poprawcze.