1995 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 4, zeszyt 2

Varia

Próba wykorzystania β-heksozoaminidazy jako markera nadużywania alkoholu w leczeniu uzależnienia. Doniesienie wstępne

Bogusław Habrat1, BARBARA CZARTORYSKA1, DANUTA GÓRSKA1, MONIKA POŹNIAK1, Hanna Wehr1
1. Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN i Zakładu Genetyki IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 181-188
Słowa kluczowe: β-heksozoaminidaza, monitorowanie abstynencji

Streszczenie

Celem pracy było określenie użyteczności oznaczania β-heksozoaminidazy do monitorowania abstynencji u osób uzależnionych od alkoholu. W grupie 18 pacjentów leczonych przy pomocy fluwoksaminy oznaczano aktywność β-heksozoaminidazy w surowicy i w moczu. Stwierdzono, że: (1) aktywność β-heksozoaminidazy zarówno w surowicy, jak i w moczu była podwyższona w okresie tygodnia, a czasami do 2 tygodni po piciu alkoholu, (2) dynamika normalizacji aktywności enzymatycznej była wyraźniejsza w badaniu moczu, (3) oznaczanie aktywności β-heksozoaminidazy w moczu może być bardziej użyteczne niż jej oznaczanie w surowicy, ponieważ jest metodą nieinwazyjną i daje mniej wyników fałszywie pozytywnych.