1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Immunologia w diagnostyce chorób układu nerwowego

Immunoterapia w podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu (SSPE)

Wanda Sobczyk1
1. I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 77-84
Słowa kluczowe: podostre stwardniające zapalenie mózgu, SSPE, immunoterapia

Streszczenie

Omówiono terapię immunomodulującą w SSPE induktorem endogennego interferonu, szczepem Propionibacterium granulosum parvum KP-45 (podawanym dożylnie) oraz interferonem alfa (do układu komorowego mózgu) i interferonem beta (do przestrzeni płynowych rdzenia kręgowego), łącznie z doustnym podawaniem izoprynozyny.
W badaniach katamnestycznych ten rodzaj leczenia, w porównaniu z wynikami leczenia innymi immunomodulatorami lub z grupą pacjentów nieleczonych, okazał się najbardziej korzystny.

Adres do korespondencji:
Doc. Wanda Sobczyk, I Klinika Neurologiczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa