1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Varia

Uwaga – implikacje teoretyczne i kliniczne

ANNA WROŃSKA1, TERESA JAKUBOWSKA2, Marta Anczewska1
1. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
2. I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 105-110
Słowa kluczowe: koncepcje uwagi, neuropsychologia, schizofrenia

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zarysowania rozwoju poglądów na temat jednego z podstawowych, a zarazem trudnych do zdefiniowania i badania mechanizmów procesów poznawczych, jakim jest uwaga. Omówiono zarówno ogólne teorie uwagi, jak i modele eksperymentalne, a także koncepcje związków różnych form i aspektów tego procesu ze strukturami o.u.n. oraz mechanizmami neurochemicznymi. W końcowej części artykułu zasygnalizowane zostały koncepcje dotyczące zaburzeń koncentracji uwagi u osób chorych na schizofrenię, zaburzeń będących – zgodnie z hipotezą wielu autorów – jądrem tej choroby.

Adres do korespondencji:
Mgr Anna Wrońska, l Klinika Psychiatryczna lPiN, Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa