1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Varia

Zapalne demielinizacyjne poliradikuloneuropatie

Małgorzata Wiszniewska1
1. Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Pile
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 99-103
Słowa kluczowe: zapalna demielinizująca poliradikuloneuropatia, zespół Guillain-Barre, etiopatogeneza, leczenie

Streszczenie

Zapalna demielinizacyjna polineuropatia, a zwłaszcza jej postać ostra (zespół Guillain-Barre) jest częstą przyczyną wiotkich niedowładów. Jest to schorzenie immunologiczne, często o nieustalonej etiologii. W ciężkich postaciach dobre efekty terapeutyczne przynosi plazmafereza lub dożylne podawanie immunoglobulin ludzkich. Bardzo ważne jest monitorowanie wydolności oddechowej i układu krążenia oraz leczenie objawowe. W uzasadnionych przypadkach stosuje się immunosupresję•

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Wiszniewska, Oddział Neurologii WSZ,
ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła