1996 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 1

Immunologia w diagnostyce chorób układu nerwowego

Zmiany narządowe w toczniu rumieniowatym układowym

BOGNA DRATWIANKA1
1. Kliniki Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 63-68
Słowa kluczowe: toczeń rumieniowaty układowy, SLE, etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka, leczenie immunosupresyjne

Streszczenie

Omówiono etiopatogenezę, kryteria kwalifikacyjne, objawy kliniczne oraz badania laboratoryjne trudnej diagnostycznie choroby – tocznia rumieniowatego układowego. Opisano również sposób jej leczenia – skojarzone leczenie immunosupresyjne, które znacznie poprawiło rokowanie w tej chorobie.

Adres do korespondencji:
Dr Bogna Dratwianka, Klinika Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologicznego,
ul. Sparta/Iska 1,02-637 Warszawa