Archiwum 1992–2013

1996, tom 5, zeszyt 2

Zespół natręctw

Terapia behawioralna chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich

IVOR HAND
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 115-139

Pracę rozpoczyna przegląd współczesnych poglądów na fenomenologię natręctw w ujęciu behawioralnym. Następnie autor przytacza podstawowe dane epidemiologiczne o występowaniu i współwystępowaniu zespołu natręctw. Omawia indywidualne i interakcyjne funkcje czynności przymusowych i na tym tle formułuje podstawy strategii behawioralnej terapii natręctw, ilustruje je przykładami kazuistycznymi i przytacza wyniki badań nad jej wynikami. (red.)

Psychiatria sądowa

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne wobec osób z rozpoznaniem chorób afektywnych (doniesienie kazuistyczne)

ELŻBIETA BOGDANOWICZ, Danuta Hajdukiewicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 149-156

Celem pracy była ocena stanu klinicznego i rodzaju przestępstw popełnionych przez osoby z rozpoznaniem chorób afektywnych oraz ocena wydanych w ich sprawie orzeczeń. Analiza opinii sądowo-psychiatrycznych i dokumentacji lekarskiej mężczyzn, którzy poddani byli obserwacji szpitalnej w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN w latach 1991-1995 wskazała, że tylko u 5 z nich (1,3%) rozpoznano choroby afektywne. U wszystkich badanych osób orzeczono niepoczytalność w rozumieniu art. 25 § l KK akcentując, bez względu na jej nasilenie, obecność choroby psychicznej tempore criminis. W żadnym przypadku nie wnioskowano detencji.

Psychiatria sądowa

Zabójcy rodziców – motywacja i jej związek z patologią rodziny

ZDZISŁAW MAJCHRZYK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 157-170

Niniejszy artykuł analizuje motywację 30 sprawców zabójstw przebywających na obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Artykuł ma na celu szersze przedstawienie przyczyn i powodów, które doprowadziły do zabójstwa. Zajmuje się tłem społecznym (trudną sytuacją w rodzinie), relacjami wiktymologicznymi, motywacją, czynnikami biologicznymi i psychopatologicznymi, zaburzającymi społeczne funkcjonowanie młodych przestępców.

Varia

Zaburzenia snu w praktyce psychiatrycznej

Agnieszka Gmitrowicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 171-176

Praca przedstawia współczesne podejście diagnostyczne do zaburzeń snu w psychiatrii, na tle nowych klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD-10, DSM-IV) oraz spostrzeżenia na temat występowania zaburzeń snu u pacjentów aktualnie hospitalizowanych w Klinikach Psychiatrycznych Katedry Psychiatrii AM w Łodzi. Ponadto poddano analizie preferencje psychiatrów dotyczące metod leczenia zaburzeń snu.

Varia

Badania wybranych funkcji pamięci w diagnozie różnicowej depresji i rozlanych uszkodzeń mózgu

Krzysztof Jodzio, Dariusz Wieczorek, WIOLETTA RADZIWIŁŁOWICZ
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 177-184

Celem badań było ustalenie różnic między zaburzeniami pamięci bezpośredniej i odroczonej u osób z uogólnionymi uszkodzeniami mózgu oraz z depresją endogenną. Zbadano 21 chorych z uszkodzeniem mózgu oraz 21 pacjentów z depresją endogenną. Wykorzystano test Bentona, próbę powtarzania cyfr, „Test figury złożonej" Reya, podtest pamięci trwałej ze „Skali pamięci" Choynowskiego oraz skalę MMSE. Stwierdzono, że pogorszenie pamięci jest w większym stopniu następstwem uszkodzenia mózgu niż zaburzeń depresyjnych. W porównaniu z chorymi z uszkodzeniami mózgu, pacjenci z depresją wykonywali lepiej zadania odroczonego przypominania materiału słuchowo-werbalnego (p<0.03) oraz wzrokowo-przestrzennego (p<0.04).

Varia

Ocena lęku oraz analiza struktury osobowości kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym oraz porodem po terminie

ANNA KWAŚNIEWSKA, JANUSZ JACEK KRACZKOWSKI, ELŻBIETA WARTACZ, JACEK ROBAK, MARIAN SEMCZUK
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 185-193

U 57 kobiet ciężarnych zagrożonych porodem przedwczesnym i u 36 – porodem po terminie przeprowadzono badania psychologiczne oceniając: poziom lęku (STAI Spielbergera), strukturę przeżywanego lęku i niepokoju (5-czynnikowy „Arkusz samopoznania" Cattella) oraz strukturę osobowości (MMPI-WISKAD). U pacjentek z obu badanych grup stwierdzono podwyższony poziom zarówno lęku sytuacyjnego, jak i trwałego. Kobiety zagrożone porodem przedwczesnym cechował wyższy poziom lęku o charakterze neurotycznym wynikający z dysharmonijnej osobowości oraz wykorzystanie bardziej prymitywnych mechanizmów obronnych. U kobiet rodzących po terminie lęk miał charakter reaktywny – cechował je większy stopień integracji osobowości i większa skuteczność opanowywania lęku.

Varia

Lorazepam w katatonii

Alfreda Ruzikowska
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 195-201

Omówiono zwięźle pojęcie katatonii, jej objawy i diagnostykę różnicową, uwzględniającą schorzenia leżące u podłoża zespołów katatonicznych. Na podstawie literatury porównano częstość występowania zespołu katatonicznego w różnych zaburzeniach psychicznych, jak również częstość występowania poszczególnych objawów. Opisano wyniki leczenia zespołu katatonicznego małymi dawkami lorazepamu przytaczając przykłady z literatury oraz doświadczenia własne dotyczące 2 przypadków zespołu katatonicznego w przebiegu schizofrenii.

Autobiografia

List do G.D.

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 203-207

Jest to autobiograficzna relacja obrazująca sposób przeżywania zaburzeń psychicznych i radzenia sobie z nimi.

Od redakcji
Ponieważ tego rodzaju świadectwa mogą pełnić ważną i pouczającą rolę w przygotowaniu zawodowym osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych, redakcja szeroko otwiera dla nich łamy „Postępów" i zaprasza potencjalnych autorów lub osoby dysponujące podobnymi relacjami do nadesłania ich (warunkiem publikacji jest oczywiście uzyskanie zgody autora). (red.)

Zagadnienia organizacyjne

Przyszłość szpitali psychiatrycznych

Stanisław Dąbrowski, Wanda Langiewicz, TERESA ŻAKOWSKA-DĄBROWSKA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 209-212

Na tle zasad przygotowanej reformy organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej, przedstawiono perspektywy przyszłego miejsca i roli dzisiejszych szpitali psychiatrycznych. (red.)