1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Psychiatria sądowa

Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne wobec osób z rozpoznaniem chorób afektywnych (doniesienie kazuistyczne)

ELŻBIETA BOGDANOWICZ1, Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 149-156
Słowa kluczowe: choroby afektywne, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Celem pracy była ocena stanu klinicznego i rodzaju przestępstw popełnionych przez osoby z rozpoznaniem chorób afektywnych oraz ocena wydanych w ich sprawie orzeczeń. Analiza opinii sądowo-psychiatrycznych i dokumentacji lekarskiej mężczyzn, którzy poddani byli obserwacji szpitalnej w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiN w latach 1991-1995 wskazała, że tylko u 5 z nich (1,3%) rozpoznano choroby afektywne. U wszystkich badanych osób orzeczono niepoczytalność w rozumieniu art. 25 § l KK akcentując, bez względu na jej nasilenie, obecność choroby psychicznej tempore criminis. W żadnym przypadku nie wnioskowano detencji.

Adres do korespondencji:
Dr Elżbieta Bogdanowicz, Klinika Psychiatrii Sądowej lPiN,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków