1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Psychiatria sądowa

Zabójcy rodziców – motywacja i jej związek z patologią rodziny

ZDZISŁAW MAJCHRZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 157-170
Słowa kluczowe: zabójstwo rodziców, motywacja, analiza psychiatryczno-sądowa

Streszczenie

Niniejszy artykuł analizuje motywację 30 sprawców zabójstw przebywających na obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Artykuł ma na celu szersze przedstawienie przyczyn i powodów, które doprowadziły do zabójstwa. Zajmuje się tłem społecznym (trudną sytuacją w rodzinie), relacjami wiktymologicznymi, motywacją, czynnikami biologicznymi i psychopatologicznymi, zaburzającymi społeczne funkcjonowanie młodych przestępców.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Majchrzyk, Klinika Psychiatrii Sadowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,05-802 Pruszków