1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Varia

Choroby psychiczne – społeczny stereotyp i dystans

BOGNA WCIÓRKA1, Jacek Wciórka2
1. Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie
2. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 323-343
Słowa kluczowe: choroby psychiczne, opinie społeczne

Streszczenie

Komunikat z badań opinii reprezentatywnej, losowej próby dorosłej ludności Polski na temat chorób psychicznych. W społecznym stereotypie choroby psychicznej dominuje pejoratywny sposób określania osób nią dotkniętych. Życzliwość wobec chorych psychicznie jest mniejsza niż wobec chorych z problemami typu "niezawinionego nieszczęścia" (kalectwo, upośledzenie umysłowe), lecz większa niż wobec chorych z problemami typu "zawinionego złamania reguł społecznych" (AIDS, narkomania, alkoholizm). Respondenci deklarują więcej własnej życzliwości, niż dostrzegają jej u innych ludzi. Stopień sprzeciwu wobec pełnienia różnych ról społecznych przez chorych psychicznie zależy od tego, czy wiążą się one z braniem odpowiedzialności za los innych. Istnieje znaczne przyzwolenie na stosowanie uzasadnionego przymusu w leczeniu chorych psychicznie, jak również na uruchamianie różnych placówek psychiatrycznych w społecznościach lokalnych.