1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Varia

Dystonie – współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie

Jarosław Sławek1
1. Oddziału Neurologii Szpitala Miejskiego w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 315-321
Słowa kluczowe: dystonie, patogeneza, leczenie

Streszczenie

Autor prezentuje nowe poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i metody leczenia dystonii. Dotychczasowe metody leczenia farmakologicznego i operacyjnego były mało skuteczne. Ta grupa chorób, której w piśmiennictwie polskim poświęcono dotychczas niewiele miejsca, wymaga nowoczesnego podejścia, ze względu na istniejącą od niedawna możliwość wysoce efektywnego leczenia za pomocą lokalnych wstrzyknięć toksyny botulinowej.

Adres do korespondencji:
Dr Jarosław Sławek, Oddział Neurologii Szpitala Miejskiego,
ul. Jana Pawła /I 50,80-462 Gdańsk